Activiteitencommissie (AC)

De Beiaard heeft een activiteitencommissie. De belangrijkste taken van de activiteitencommissie zijn:

  • het contact onderhouden tussen school en ouders
  • samen met het schoolteam activiteiten organiseren
  • assistentie bij schoolactiviteiten
  • waarborgen van ouderparticipatie

De leden van de activiteitencommissie worden gekozen door de ouders. Hoe dit geregeld is, kunt u lezen in het huishoudelijk reglement. De activiteitencommissie kent een voorzitter, secretaris en penningmeester. Na de verkiezingen van nieuwe leden bij de aanvang van het schooljaar, wordt de definitieve samenstelling van de activiteitencommissie bekendgemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief. In verband met de bekostiging van activiteiten zoals Sint-Nicolaas, Kerstmis, Carnaval, schoolreis, sport-/speldag, ongevallenverzekering, enz. vraagt de activiteitencommissie aan alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage. Deze bedraagt momenteel € 40,00 per kind. Elk schooljaar wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld in overleg tussen activiteitencommissie en directie van de school met instemming van de medezeggenschapsraad.