Ouderbetrokkenheid

Algemene contacten

Basisschool de Beiaard is een laagdrempelige school zijn. Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. Niet alleen op het het gebied van organisatorische zaken maar vooral ook op het gebied van de ontwikkeling van het kind. We zien ouders graag als educatief partner waarmee we samen kunnen kijken hoe we de ontwikkeling van het kind positief kunnen beïnvloeden. 

Oudercontacten

Ouders worden actief betrokken bij de (leer)ontwikkeling van hun kind. Aan het begin van het schooljaar worden ouder-kind-schoolgesprekken gevoerd. Centraal in deze gesprekken staan het kennismaken met elkaar, het verkennenvan de leerbehoeften van het kind en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen. In alle groepen worden ouders gedurende het schooljaar uitgenodigd om mee te kijken in de klas. Lopende het schooljaar voeren we kwartiergesprekken. Naast de leerresultaten wordt ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind besproken.