Ouderbetrokkenheid

Algemene contacten

Basisschool de Beiaard wil een laagdrempelige school zijn. Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk. Niet alleen op het vlak van organisatorische zaken maar vooral ook op het gebied van de ontwikkeling van het kind. We zien ouders graag als educatief partner waarmee we samen kunnen kijken hoe we de ontwikkeling van het kind positief kunnen beïnvloeden. 

Oudercontacten

Ouders worden actief betrokken bij de (leer)ontwikkeling van hun kind. Aan het be

gin van het schooljaar worden ouder-kind-schoolgesprekken gevoerd. Centraal in deze gesprekk

en staan het kennismaken met elkaar, het verkennen

 van de leerbehoeften van het kind en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen. In alle groepen worden ouders gedurende het schooljaar uitgenodigd om mee te kijken in de klas. Lopende het schooljaar voeren we kwartiergesprekken. Naast de leerresultaten wordt ook de ontwikkeling van het kind besproken.

 

Medezeggenschaps-raad (MR)

MR algemeen

De taak van de medezeggenschapsraad is om in overleg met schoolteam reacties te geven op voorstellen vanuit het schoolbestuur. De M.R. kan ook zelf onderwerpen aandragen die te maken hebben met zaken als onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financiën, enz. In het huishoudelijk reglement wordt aangegeven wanneer er sprake is van advies- en instemmingsbevoegdheid.

In de M.R. zitten drie vertegenwoordigers namens ouders en drie vertegenwoordigers namens het schoolteam. Het lidmaatschap kan verkregen worden door verkiezingen. De bijeenkomsten van de M.R. zijn openbaar. Het verslag wordt op de website geplaatst.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Delta-onderwijs kent een GMR om voor alle scholen van de stichting de bovenschoolse zaken te behartigen. Op 1 augustus 2008 is de nieuwe wet op de medezeggenschap in het onderwijs ingegaan. Naar aanleiding daarvan is een nieuwe GMR samengesteld die zich beraadt op de wijze waarop zij de nieuwe wet gestalte zal gaan geven. De GMR bestaat uit leden vanuit de personeels- en oudergeleding van de verschillende scholen.

Er zijn vier ouders en vier personeelsleden. Elk GMR lid fungeert als contactpersoon voor de MR van een aantal scholen. De naam van de contactpersoon vanuit de GMR voor de Beiaard is mw. Celine van Groesen

Meer informatie en verslagen van de vergaderingen van de GMR kunt u vinden op GMR Delta-Onderwijs

 

Activiteiten commissie (AC)

De Beiaard heeft een activiteitencommissie. De belangrijkste taken van de activiteitencommissie zijn:

  • het contact onderhouden tussen school en ouders
  • samen met het schoolteam activiteiten organiseren
  • assistentie bij schoolactiviteiten
  • waarborgen van ouderparticipatie

De leden van de activiteitencommissie worden gekozen door de ouders. Hoe dit geregeld is, kunt u lezen in het huishoudelijk reglement. De activiteitencommissie kent een voorzitter, secretaris en penningmeester. Na de verkiezingen van nieuwe leden bij de aanvang van het schooljaar, wordt de definitieve samenstelling van de activiteitencommissie bekendgemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief. In verband met de bekostiging van activiteiten zoals Sint-Nicolaas, Kerstmis, Carnaval, schoolreis, sport-/speldag, ongevallenverzekering, enz. vraagt de activiteitencommissie aan alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage. Deze bedraagt momenteel € 37,50 per kind. Elk schooljaar wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld in overleg tussen activiteitencommissie en directie van de school met instemming van de medezeggenschapsraad.