Plannen voor ons onderwijs

Jaarlijks wordt er gewerkt met een jaarplan waarin de jaardoelen, afgeleid van het schoolplan, staan beschreven. Elk jaar worden expertgroepen samengesteld die gaan werken aan de doelen. Tussentijds wordt het jaarplan geëvalueerd. De expertgroepen maken hun proces zichtbaar in een schoolontwikkelplan. Dit plan wordt gevisualiseerd op een flapover die op een centrale plaats in de teamkamer staat. Zo kunnen de verschillende expertgroepen ook de verbanden tussen de doelen zien en blijft iedereen goed geïnformeerd.

Doelen schooljaar 2022-2023
Onderwijs
• Interventies plegen op het gebied van technisch lezen
• Invoeren van een éénduidige aanpak rondom gedrag, invoeren positive behavios support
• Uitbreiden lessen 'bewegend leren'
• Invoeren nieuwe rekenmethode 'Pluspunt'
• Invoeren doorgaande lijn voor de creatieve vakken
• Plan van aanpak maken rondom een soepele en flexibele overgang van groep 2 naar groep 3.

Personeel
• Individuele scholingen
• Teamscholingen: - PBS, - coöperatief leren, - rekentraject

Kwaliteitszorg
• De ontwikkelcyclus is in alle gebieden ingevoerd
• Twee maal per jaar wordt er een opbrengstrapportage gemaakt en daaruit voortvloeiende interventies uitgevoerd
• Borging van het beleid op het gebied van (hoog)begaafdheid
• Er ligt een analyse van het rekenonderwijs Overige terreinen
• Verhogen van de ouderbetrokkenheid
• De speelplaats is veilig en aantrekkelijk ingericht.