Rechten en plichten

Leerplicht

Volgens de leerplichtwet mag een kind van 4 jaar naar de basisschool. Een kind moet naar school (is leerplichtig) vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het 5 jaar wordt. De schoolleiding is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim (of het vermoeden daarvan) te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Op schoolniveau wordt schoolverzuim voorkomen door de schooltijden en het vakantierooster duidelijk te vermelden op de schoolkalender die bij de schoolgids hoort. Dagelijks worden de absenten geregistreerd. Wanneer schoolverzuim (of een vermoeden daarvan) wordt geconstateerd, wordt onmiddellijk contact opgenomen met de ouders, verzorgers of voogd. Van het (vermoedelijke) verzuim wordt melding gedaan aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Veelvuldig te laat komen

Veelvuldig te laat komen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.