Medezeggenschapsraad (MR)/ GMR

MR algemeen

De taak van de medezeggenschapsraad is om in overleg met schoolteam reacties te geven op voorstellen vanuit het schoolbestuur. De MR kan ook zelf onderwerpen aandragen die te maken hebben met zaken als onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financiën, enz. In het huishoudelijk reglement wordt aangegeven wanneer er sprake is van advies- en instemmingsbevoegdheid.

In de MR zitten drie vertegenwoordigers namens ouders en drie vertegenwoordigers namens het schoolteam. Het lidmaatschap kan verkregen worden door verkiezingen. De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar. Het verslag wordt op de website geplaatst.

Contact met MR: MR@debeiaard.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Delta-onderwijs kent een GMR om voor alle scholen van de stichting de bovenschoolse zaken te behartigen. Op 1 augustus 2008 is de nieuwe wet op de medezeggenschap in het onderwijs ingegaan. Naar aanleiding daarvan is een nieuwe GMR samengesteld die zich beraadt op de wijze waarop zij de nieuwe wet gestalte zal gaan geven. De GMR bestaat uit leden vanuit de personeels- en oudergeleding van de verschillende scholen.

Er zijn vier ouders en vier personeelsleden. Elk GMR lid fungeert als contactpersoon voor de MR van een aantal scholen. De naam van de contactpersoon vanuit de GMR voor de Beiaard is mw. Celine van Groesen

Meer informatie en verslagen van de vergaderingen van de GMR kunt u vinden op GMR Delta-Onderwijs