Verlofaanvragen

Extra vakantie of vrije dagen

Het komt nogal eens voor dat ouders extra vrij vragen voor hun kinderen i.v.m. vakanties of een lang weekeinde. Door de aanscherping van de wet is dat niet meer mogelijk, met uitzondering van bijzondere gevallen. Die bijzondere gevallen zijn:

– familieomstandigheden zoals huwelijk en overlijden van naaste verwanten

– vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging

– verlof vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouders of verzorgers, die niet in de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan.

Géén gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

– een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, die op andere scholen zitten

– geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie

– voor vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen

– een uitnodiging van anderen (bijvoorbeeld oom/tante/grootouders) om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties

– een of meerdere dagen eerder vertrekken voor of later terugkeren van vakantie om drukte op de wegen te vermijden

– eerder vertrekken omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres moet hebben bereikt (bijvoorbeeld wegens de periode van huur van het vakantiehuisje)

– familiebezoek in een ander werelddeel (al dan niet gekoppeld aan vakantie).

Het verzoek om extra vakantieverlof of andere vrije dagen moet schriftelijk gebeuren met een formulier dat verkrijgbaar is op school. In bepaalde gevallen kan een verklaring van de werkgever worden gevraagd. Bij de beoordeling van aanvragen voor vakantie en verlof dienen de schoolleiding en de leerplichtambtenaar zich te houden aan wettelijke regels en richtlijnen. Informatie hierover kan ingewonnen worden bij de schoolleiding en de leerplichtambtenaar van de gemeente.