Missie en visie

Kenmerken van de school

Welbevinden en geborgenheid                 Eigentijds
  
        Ouderbetrokkenheid                   Talentontwikkeling         Veilig nest

Missie en visie Kbs
De Beiaard biedt een warm nest, waarin kinderen en hun welbevinden centraal staan. Samenwerken en zorgen voor elkaar zijn uitgangspunten om een ieder in een respectvolle omgeving zijn talenten te laten ontplooien, om uit te groeien tot een zelfstandig en zelfbewust mens!
Ons motto is dan ook: ‘Vanuit een veilig, warm nest vlieg je het best!’

We streven er op De Beiaard naar dat kinderen verantwoord, goed en eigentijds onderwijs krijgen. We werken vernieuwend en toekomstgericht. Wij leren kinderen leren en geven kinderen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We bieden een goede voorbereiding op de toekomst op het gebied van kennis en vaardigheden en in het bijzonder de sociale vaardigheden.

Het team van De Beiaard heeft 7 kernwaarden gekozen: Zelfstandigheid, eigentijds, leerprestaties, welbevinden, samen, zorgen voor, talenten ontplooien. Deze waarden maken ons bijzonder en vormen de basis voor onze verdere schoolontwikkeling.

Identiteit
De Beiaard is een Katholieke basisschool. Er wordt gewerkt vanuit de Katholieke levensovertuiging en deelgenomen aan de Katholieke feesten. Het vak 'katechese' wordt gegeven in thematische blokken aan de hand van de methode 'Kleur'.