In de schooladministratie (leerlingendossier) staan alleen die gegevens die de school nodig heeft en die noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs, de begeleiding van leerlingen en het geven van studieadviezen. In het leerlingendossier worden de volgende gegevens opgenomen:

 • - naam, voornaam, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
 • telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens
 • - het persoonsgebonden nummer
 • - nationaliteit en geboorteplaats
 • - gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling
 • - gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling voor zover die        noodzakelijk zijn voor het onderwijs
 • - gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, evenals de behaalde studieresultaten
 • - gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen
 • - gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen
 • andere dan onder a t/m h bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling
 • - een administratiecode ten behoeve van de verwerking van de gegevens onder a t/m i (persoonsgebonden nummer)
 •  
 • Iedereen heeft recht om met redelijke tussenpozen te vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens de school van zijn/haar kind verwerkt. Een verzoek tot inzage en/of correctie dient schriftelijk ingediend te worden bij de directie van de school. Binnen 4 weken na de aanvraag ontvangt men een schriftelijke reactie op een verzoek. Aan een verzoek om inzage kunnen kosten verbonden zijn.