Leerlingzorg door externen

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Basisscholen worden steeds meer geconfronteerd met ouders/verzorgers die voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Voor ons schoolbestuur is dit aanleiding geweest om beleidsafspraken te maken, die gelden voor alle scholen van Delta- onderwijs. Op grond van artikel 40* en 41** van de Wet Primair Onderwijs zijn in maart 2007 de volgende afspraken vastgelegd:

Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school

In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop – mits praktisch uitvoerbaar – een uitzondering gemaakt worden. Deze hulp wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de directie. De directie maakt hierover dan ook schriftelijke afspraken met de externe hulpverlener.

Hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school

In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school.
Hulp door externen bij een didactische indicatie kan niet gehonoreerd worden.
Indien leerlingen onder schooltijd les krijgen op een andere plaats, blijft het bevoegd gezag verantwoordelijk.
* Artikel 40 WPO handelt over de kosteloosheid van het onderwijs. Bij eenmaal toegelaten leerlingen mag een verdere toegang tot onderwijsactiviteiten niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van ouders.
** Artikel 41 WPO schrijft voor dat een leerling dient deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag heeft de uitvoering van deze taak overgedragen aan de school onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Het is uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag of de onderwijsactiviteiten alleen mogen worden verzorgd door het eigen personeel en reguliere hulpverleners of ook door externen. Indien dit laatste het geval is, is het bevoegd gezag ook verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de geboden extra zorgactiviteiten.