Op 1 augustus 2014 is de wet op  passend onderwijs in werking getreden. Kern van Passend onderwijs is dat de schoolbesturen zorgplicht hebben. Dat wil zeggen de school biedt de leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek OF zorgt er voor dat de leerling op een beter passende plek terecht komt.

Om dat te bereiken werken de schoolbesturen in de regio samen in het RSV BREDA EO (Regionaal SamenwerkingsVerband).

Doelstelling is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te bieden, zodanig dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.

Waar mogelijk gaan leerlingen naar een reguliere basisschool en indien noodzakelijk naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

De scholen voor speciaal basisonderwijs in Breda, Oosterhout en Etten-Leur hebben elk een eigen voedingsgebied. Deze voedingsgebieden van de huidige SBO’s blijven overeind en functioneren als subregio’s.

Alle scholen bieden dezelfde basisondersteuning aan. Dit is een goede basiskwaliteit van het onderwijs inclusief lichte ondersteuning zoals begeleiding bij dyslexie en faalangst. Ook heeft iedere school in een ondersteuningsprofiel beschreven welke extra ondersteuning zij kunnen bieden en welke zaken in de komende periode nog ontwikkeld moeten worden.

Het samenwerkingsverband zorgt voor extra ondersteuning en specialistische begeleiding als dat noodzakelijk is. Er wordt zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs gerealiseerd.

Er wordt niet meer gekeken naar wat een kind niet kan, maar naar kansen, mogelijkheden en oplossingen.

Vanaf 1 augustus 2014 is de beslissing of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal (basis) onderwijs komen te liggen bij het RSV. Hiervoor is een toelaatbaarheidscommissie ingericht.

Bij de nieuwe werkwijze is het van belang gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de ouders. Als eerstverantwoordelijke opvoeders weten die wat wel en niet werkt bij het stimuleren en structureren van de ontwikkeling van hun kind. Zij krijgen een belangrijke rol hierin.

Als medezeggingsplatform voor het Ondersteuningsplan is een OPR (ondersteuningsplanraad) ingericht met vertegenwoordigers van ouders en onderwijspersoneel.

Meer informatie is te vinden op:

www.rsvbreda.nl/po

www.passendonderwijs.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl